NAŠE PROJEKTY
SeniorSiTyCIEĽ

Cieľom projektu Lepšia sociálna politika mesta prostredníctvom platformy SeniorSiTy je priniesť podporu samosprávam pri tvorbe politík, akčných plánov a rozhodnutí v oblasti aktívneho starnutia s osobitným zreteľom na transparentnosť, zavádzanie verejnoprospešných technológií a budovanie partnerstiev s neziskovým a súkromným sektorom a tým naplniť nasledujúce kľúčové potreby seniorov, osôb ZŤP či dlhodobo chorých:

  • Potreba vyššej kvality poskytovanej sociálnej/zdravotnej starostlivosti
  • Potreba prevencie a manažmentu chronických ochorení
  • Potreba vyššej kvality života

CIEĽOVÉ SKUPINY

Cieľovú skupinu projektu predstavujú prijímatelia sociálnych služieb:

  • občania seniori
  • osoby ZŤP
  • dlhodobo chorí

V užšom ponímaní predstavuje cieľovú skupinu manažment mesta.


OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY

  • Posilnená kapacita samosprávy pri riešení problematiky aktívneho starnutia a tvorbe informovaných a transparentných rozhodnutí
  • Vybudované multi-sektorové partnerstvá v téme aktívneho starnutia
  • Vytvorené širšie povedomie o problematike aktívneho starnutia medzi verejnosťou a prehľady možností aktívneho starnutia v meste v užívateľsky prívetivej forme
  • Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom pilotných projektov zavádzania verejnoprospešných technológií

O PROJEKTE

Demografická vlna predstavuje neľahkú výzvu v podobe narastajúceho dopytu po zdravotníckych a sociálnych službách zo strany starnúcej populácie a v rovnakom čase znižujúceho sa počtu mladých ľudí na Slovensku. S verejnými službami, tak ako boli doteraz organizované (s nízkou mierou inovácie) bude problém poskytovať asistenciu tým, ktorí to budú potrebovať s ohľadom na zachovanie ich dôstojnosti a kvality ich života.

Na výzvy starnúcej populácie je možné nazerať z dvoch perspektív: buď ako na príležitosť pre vytváranie väčšieho blahobytu alebo ako na obavu z rastúcich nákladov spojených s poskytovaním služieb pre starších, ZŤP a dlhodobo chorých. Obe tieto perspektívy však súhlasne vnímajú tento kontinuálny proces ako prioritnú oblasť pre analýzy, výskum a intervencie do úpravy verejných politík a prípravy nových iniciatív alebo programov.

Tak ako pozoruhodná je zmena správania dnešných seniorov, nachádzame sa stále iba na začiatku. Zmeškanie demografických zmien vyžaduje, aby čoraz viac miestnych komunít nasledovalo tento trend.

Pojem aktívne (zdravé a nezávislé) starnutie je koncept, ktorého snahou je vytvárať prostredie a príležitosti, aby ľudia aj v staršom veku mohli robiť to, čo napĺňa ich životy tak dlho, ako to je len možné.

Vedúci predstavitelia samospráv by mali vytvoriť široké povedomie o aktívnom starnutí a zakomponovať toto hľadisko do plánovania mesta, pretože inovácie v tejto oblasti prinesú prospech pre všetkých obyvateľov. Predĺženie aktívneho a nezávislého života totiž závisí hlavne od prívetivej architektúry miest, bezpečnosti a vytvorenia adekvátneho prostredia a podmienok pre život.


REALIZÁCIA PROJEKTU

Zmapovanie súčasného stavu problematiky aktívneho starnutia v partnerskom meste
Analýza súčasných legislatívnych noriem, metodických pokynov, usmernení a strategických dokumentov na národnej a miestnej úrovni dotýkajúcich sa oblasti aktívneho starnutia, procesno-organizačná analýza súčasného poskytovania soc. služieb seniorom a ZŤP v zriaďovateľskej pôsobnosti partnerského mesta, prieskum dostupných štatistických dát, ako aj dát z iných zdrojov na miestnej úrovni dotýkajúcich sa oblastí aktívneho starnutia, zhodnotenie súčasnej priateľskosti partnerského mesta vo vzťahu k aktívnemu starnutiu

Návrh opatrení pre rozvoj partnerského mesta na mesto priateľské pre seniorov
Vytvorenie modelu dátovej analytiky a dátovej vizualizácie na základe dostupných údajov, vypracovanie politiky a akčného plánu pre aktívne starnutie pre partnerské mesto na 3 roky, vytvorenie online programu možností pre aktívne starnutie v partnerskom meste v užívateľsky prívetivej forme

Realizácia pilotného projektu zavádzania verejnoprospešných technológií do sociálnych služieb
Overenie benefitov verejnoprospešných technológií v praxi v miestnych podmienkach poskytovania sociálnych služieb. Inštalované technológie by mali slúžiť ako „showcase“ príklady opatrení pre podporu aktívneho starnutia.

Vybudovanie platformy SeniorSiTy
Vybudovanie online priestoru pre spoluprácu rôznych zainteresovaných strán s cieľom otvoriť oblasť sociálnych služieb inováciám (v podobne zavádzania nových technológií, služieb alebo produktov pre cieľovú skupinu alebo optimalizácie procesov) a podnietiť diskusiu s cieľom zvyšovania kvality a efektivity sociálnej politiky v oblasti aktívneho starnutia.

PREČÍTAJTE SI

PODUJATIA A INFORMAČNÉ AKTIVITY

Podujatie "Na ceste k rozvoju dlhodobej starostlivosti" (16.05.2019)

www.socialnapraca.sk

Pilotný projekt monitoringu pádu

www.bezpecnysenior.sk

Dianie v projekte na webovej stránke mesta Prešov

www.presov.sk

2% z daní

www.startitup.sk
www.noviny.sk
www.hlavnydennik.sk
www.myzilina.sme.sk
www.bratislavaden.sk
www.trnavskyhlas.sk

Šarišský hackathon (04-06.10.2019)

www.sarisskyhackathon.sk

Videoreportáže

Dobrovoľníctvo v Prešove
Život seniorov v Prešove

KONTAKT

Jana Lukáčová
hello@janalukacova.com
+421 904 188 879

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa

PREDPOKLADANÁ DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov projektu: Lepšia sociálna politika mesta prostredníctvom platformy SeniorSiTy
Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj (mesto Prešov)
Výška poskytnutého NFP: 358 491,65 €
Trvanie realizácie: 27 mesiacov (06/2018 - 08/2020)