SENIORSITY: O PRVOM POLČASE

Realizácia projektu SeniorSiTy bola oficiálne spustená v júni 2018. Za prvý polčas jeho implementácie sa nám podarilo vypracovať plánované analytické materiály dotýkajúce sa problematiky aktívneho starnutia.

Dokument Východisková situácia pre podporu aktívneho starnutia a zavádzanie verejnoprospešných technológií v podmienkach SR a partnerského mesta hodnotil súčasný stav, najmä v oblasti sociálnej politiky – existujúcu legislatívu, strategické materiály na národnej, ako aj lokálnej úrovni a problémy praxe. Posledná kapitola je venovaná odporúčaniam na legislatívne zmeny, resp. zefektívnenie činnosti verejnej správy.

Ďalší výstup Procesno-organizačná analýza poskytovaných sociálnych služieb v meste Prešov (dostupný na vyžiadanie) sa venoval zhodnoteniu zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb zo strany Mestského úradu mesta Prešov. Záver dokumentu taktiež prináša niekoľko odporúčaní na zlepšenie súčasnej situácie v Prešove.

Materiál Využitie dát v oblasti aktívneho starnutia mapuje existujúce, verejne dostupné dátové zdroje, z ktorých je možné čerpať dáta v rámci rôznych tém problematiky aktívneho starnutia pre tvorbu lepších verejných politík. Ide o živý dokument, ktorý na základe nových poznatkov bude v priebehu projektu aktualizovaný.

Dokument Prešov - mesto priateľské pre seniorov a ľudí s hendikepom (na ceste k aktívnemu starnutiu) prináša výsledky realizovaného dotazníkového prieskumu v Prešove a dostupné štatistické údaje na úrovni mesta Prešov, resp. Prešovského kraja pre lepšie poznanie súčasnej situácie v rámci jednotlivých oblastí aktívneho starnutia.

Popri analytickej práci sme zorganizovali úvodné stretnutie s existujúcimi neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú cieľovej skupine seniorov a osobám s hendikepom v meste Prešov. Našim cieľom bolo vyzistiť hlavné problémy, ktoré ich trápia. Okrem chýbajúceho vzájomného zosieťovania a priestorov na stretávanie, odznela aj nízka angažovanosť prešovských seniorov (napr. na dobrovoľníckych aktivitách). Zaujímavým postrehom bola aj neochota participovať na rôznych dotazníkových prieskumoch z dôvodu, že ide iba o administratívny úkon a nevedú na konci dňa k reálnym zmenám (účelom podujatia bolo totiž aj pripomienkovanie plánovaného dotazníkového prieskumu v meste v rámci projektu).

Väčšie informačno-vzdelávacie podujatie sme v spolupráci s partnermi realizovali v máji 2019 pre vyše 100 účastníkov. Akcia niesla názov Na ceste k rozvoju dlhodobej starostlivosti a bola inšpirovaná celoeurópskou konferenciou AAL Forum 2018, venovanou technológiám asistovaného žitia, ktorej sme sa zúčastnili v španielskom Bilbao.

Aj napriek nesporným rizikám, ktoré technológie prinášajú (ako napríklad strata súkromia, vylúčenie zo spoločnosti) majú nesporný potenciál napomôcť k zmene z tradičného prístupu k starostlivosti o seniorov, dlhodobo chorých a ľudí s hendikepom na aktívny, inkluzívny prístup. V jeho centre nie je choroba, postihnutie či vek človeka, ale najmä jeho vlastné predstavy o tom, ako chce prežiť svoj život. Jednou z výziev do budúcnosti bude preto nezadržateľne predstavovať nastavenie vhodného ekosystému pre zavádzanie technológii aj v sociálnej a zdravotnej starostlivosti na Slovensku. A jeho súčasťou by malo byť aj úprimné zodpovedanie otázok pre vytvorenie mantinelov využívania rôznorodých technológií.

Zatiaľčo prvé obdobie realizácie projektu spočívalo vo vypracovaní „papierových“ dokumentov, ďalšie mesiace projektu bude úsilie projektového tímu zamerané najmä na praktické riešenia a lepšiu informovanosť. Tie veríme napomôžu mestu Prešov, ako partnerskému mestu projektu (a nielen jemu) nasadnúť na vlnu intenzívnejšej podpory aktívneho starnutia všetkých svojich obyvateľov.

Tím DIANOVUM, o.z.