NAŠE PROJEKTY
Riešenie sociálnej deviácie: predchádzanie a zmierňovanie chudoby


CIELE

zlepšenie podmienok zameraných na zamestnateľnosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením

zlepšenie životných podmienok a zaistenie udržateľného príjmu cieľových skupín

Hlavným cieľom projektu je odstránenie sociálnej diskriminácie a exklúzie v regiónoch a komunitách s rozšíreným výskytom sociálnej deviácie.
Cieľom projektu bude spolupráca s komunitnými pracovníkmi v jednotlivých regiónoch a poskytnutie pracovných príležitostí pre asistentov.

PRIESKUM

Našou snahou bude zistiť prieskumom v rómskych komunitách:

 • skúsenosti s fajčením
 • používanie alkoholu
 • skúsenosti s nealkoholickými drogami
 • vek prvého užitia drogy
 • typ užívaných drog
 • názory na príčiny užívania drog
 • skúsenosti s prevenciou užívania drog
 • závislosť na pohlaví

Následne pristúpime k porovnaniu výsledkov v komunitách so skupinou mládeže z detských domovov a centier liečby delikventov s existujúcimi štatistikami celej populácie. Podľa zistených výsledkov bude úprava poskytovaných informácií v rámci vzdelávacích, poradenských a osvetových činností.


CIEĽOVÉ SKUPINY

 • obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít
 • mladí dospelí (odchovanci) z detských domovov a krízových stredísk bez sociálneho a rodinného zázemia
 • mladí ľudia opúšťajúci školu pred skončením povinnej školskej dochádzky
 • mladí ľudia, predčasne opúšťajúci vzdelávací proces pred skončením odborného vzdelávania alebo maturitou

MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj

Žilinský kraj, Banskobystrický kraj

Prešovský kraj, Košický kraj

PREDPOKLADANÁ DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU

12 mesiacov

od 13.11.2007 do 13.11.2008