SENIORSITY: O DRUHOM POLČASE

Druhú polovicu obdobia implementácie projektu sme uviedli vypracovaním infografík k poskytnutým 2% z dane pre mimovládne organizácie. Materiály prinášajú porovnanie celkových vyplatených súm a tiež rebríček TOP organizácii tak v okresných mestách Prešovského samosprávneho kraja, ako aj krajských mestách SR, ktorým plynuli 2% z dane za roky 2016-2018. Údaje o vyplatených 2% sú verejne dostupné na portáli Finančnej správy.

Pre mesto Prešov sme vypracovali návrh Politiky pre aktívne starnutie, vrátane Akčného plánu na obdobie 3 rokov.

V spolupráci s prešovskou televíziou TV7 sme zrealizovali 3 video-reportáže pre Prešovčanov k sociálnym témam: Staňte sa dobrovoľníkom v Prešove, Život seniorov v Prešove a Sociálna pomoc v Prešove.

„Realizácia pilotného projektu zavádzania verejnoprospešných technológií do sociálnych služieb“ – tak znel názov malého pilotného projektu, v rámci ktorého sme od októbra 2019 do marca 2020 testovali prínos novej technológie – automatického detektora pádu v 60 domácnostiach seniorov v Prešovskom samosprávnom kraji. Klienti boli vybavení technickým zariadením a následne monitorovaní 24h dispečerským strediskom Asociácie samaritánov SR, ktorá poskytuje službu Domáceho tiesňového volania. Bližšie informácie o pilotnom projekte sú uvedené na webovej stránke www.bezpecnysenior.sk. O jeho výsledkoch a zhodnotení sa dočítate v Hodnotiacej správe a Zhodnotení procesu realizácie pilotného projektu.

Jeden z výstupov a merateľných ukazovateľov projektu Lepšia sociálna politika mesta prostredníctvom platformy SeniorSiTy bolo vytvorenie platformy, ktorá bude slúžiť na zdieľanie zaujímavých informácii a interakciu ľudí v sociálnej oblasti v meste Prešov.

Platforma má podobu online priestoru, tj. webového portálu. Jej misiou je aktivizovať občanov mesta a otvoriť oblasť sociálnych služieb inováciám (v podobne zavádzania nových technológií, služieb alebo produktov pre cieľovú skupinu alebo optimalizácie procesov) a podnietiť diskusiu s cieľom zvyšovania kvality a efektivity sociálnej politiky, najmä v oblasti aktívneho starnutia.

Pri úvahách o vytvorení/umiestnení platformy bolo jedným z dôležitých kritérií to, aby bola nasadená na internetovej doméne, ktorá je občanom mesta už známa a sú zvyknutí ju na internete navštevovať. Z tohto dôvodu došlo k osloveniu OZ Sociálny Prešov, ktoré prevádzkuje od roku 2012 portál www.socialnypresov.sk, ktorý slúži ako zdroj informácii (nielen) pre občanov Prešova v sociálnej problematike.

V rámci vyššie uvedeného projektu došlo ku kompletnému redizajnu portálu www.socialnypresov.sk a jeho rozšíreniu o nové stránky, tak aby spĺňal požiadavky platformy SeniorSiTy.

Samotnú platformu SeniorSiTy je potrebné vnímať na dvoch úrovniach:

  1. je ňou celý webový portál www.socialnypresov.sk, ktorý prináša zaujímavé informácie pre sociálne skupiny v meste: primárne pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, avšak aj pre rodiny v ťažkej situácii a sociálne vylúčených občanov.
  2. je ňou podsekcia na portály s názvom „SeniorSiTy“, ktorá prináša špecifické informácie, vrátane údajov v sociálnej oblasti dostupných z verejných zdrojov a možnosť interakcie pre profesionálov a aktívnych občanov pôsobiacich v sociálnej sfére v meste Prešov.

Pred ukončením realizácie projektu sme vypracovali návrh odporúčaní na legislatívne zmeny a zefektívnenie verejnej správy, ktoré boli zaslané Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Veríme, že pracovníci ministerstva prejavia záujem o navrhnuté odporúčania a realizovaný projekt a budeme aj po jeho ukončení pokračovať už spoločnými aktivitami k budovaniu lepšej sociálnej politiky v obciach a regiónoch na Slovensku. O potenciálnej budúcej spolupráci budeme po ukončení projektu diskutovať aj s Inštitútom rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, ktorý sa venuje využívaniu priestorovo zobrazovaných dát v rámci iniciatívy Catching-up Regions viac na www.geopresovregion.sk).Tím DIANOVUM, o.z.